Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap Henderson Creative Living B.V. Statutaire gevestigd te Huizen, hierna te noemen Henderson.

 

Artikel 1. Toepassing

 1. Deze voorwaarden van Henderson zijn met uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Henderson, inclusief degene die op haar website www.henderson-living.nl of www.henderson-living.be, hierna te noemen: de website, door Henderson door middel van koop op afstand worden weergegeven, evenals op alle door Henderson te sluiten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende werkzaamheden, de levering van goederen en diensten daaronder begrepen.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden moeten uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen worden. Afwijkingen gelden alsdan alleen voor de betreffende aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze van toepassing zijn.
 3. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt (Consument)Koper deze algemene voorwaarden en ook alle andere rechten en plichten, die staan vermeld op de website.
 4. Indien Henderson niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt zulks niet met zich mede dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn en/of dat Henderson het recht verliest om in toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen, strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
 5. Indien (Consument)Koper een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, blijven de artikelen van deze voorwaarden, of de onderdelen daarvan, die onredelijk bezwarend zijn voor de (Consument)Koper, omdat ze voorkomen op de lijst als bedoeld in artikel 6:236 BW dan wel in strijd zijn met de bepalingen van dwingend consumentenrecht, buiten toepassing. De overige bepalingen blijven in dat voorkomende geval onverkort van toepassing.
 6. De vernietiging en/of nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet. De strijdige, niet rechtsgeldige bepaling, wordt geacht te zijn vervangen door een bepaling waarmee zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de bedoeling en strekking van de oorspronkelijke bepaling.

 

Artikel 2. Definities

 1. Koper: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn bedrijf en/of beroep en op enigerlei wijze een product aanschaft bij Henderson.
 2. Consument¬koper: iedere persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts-, of beroepsactiviteit en op enigerlei wijze een product aanschaft bij Henderson.
 3. Koop op afstand: een door Henderson georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van (een van) de technieken voor communicatie op afstand.
 4. Zichttermijn: de termijn waarbinnen de Consumentkoper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht (zie artikel 7).

 

Artikel 3. Aanbiedingen, offertes en totstandkoming overeenkomsten

 

 1. Aanbiedingen en/of prijsopgaven van Henderson zijn steeds vrijblijvend en dienen slechts te worden aangemerkt als een uitnodiging aan potentiële (Consument)Kopertot het doen van een aanbod. Henderson is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële (Consument)Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot de totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
 2. Aanbiedingen zijn geldig zolang deze op de website staan vermeld en zolang de voorraad strekt.
 3. Een aanbod van een potentiële (Consument)Koper als genoemd in Lid 1 van dit artikel wordt geacht te zijn gedaan, indien hij precies heeft aangegeven welk product hij wil ontvangen en de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de website en de desbetreffende data, hierna te noemen: bestelformulier, via elektronische weg zijn verzonden en door Henderson zijn ontvangen.
 4. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat door Henderson een orderbevestiging aan de (Consument)Koper is verzonden naar het door de (Consument)Koper opgegeven (e¬mail) adres.
 5. (Consument)(Consument)Koper en Henderson komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in lid 3 en 4 van dit artikel is voldaan. Het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.
 6. Henderson is bevoegd om een aanbod tot het aangaan van een overeenkomst om haar moverende redenen geheel of gedeeltelijk te weigeren of de uitvoering van de lopende overeenkomst op te schorten. Deze bevoegdheid kan onder meer worden ingeroepen vanwege de inhoud, de aard, de strekking of de vorm van een dergelijk aanbod, evenals vanwege technische bezwaren, weigering van (vooruit)betaling of strijdigheid van het verzoek met de belangen van Henderson.
 7. Met uitzondering van, onder voorbehoud van de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Henderson is Koper niet gerechtigd een tot stand gekomen overeenkomst te annuleren dan wel te wijzigen.
 8. Informatie, afbeeldingen, mededelingen, mondeling, telefonisch, per e¬mail of anderszins verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Henderson garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
 9. Als met de (Consument)Koper meerdere (Consument)Kopers worden bedoeld, zijn deze allen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de overeenkomst.
 10. Henderson is gerechtigd om ter uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.
 11. Met uitzondering van, onder voorbehoud van de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Henderson is het de (Consument)Koper verboden rechten of plichten uit de overeenkomst aan derden over te dragen.
 12. De (Consument)Koper kan zich niet op een overeenkomst beroepen, als voor of bij de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de door de (Consument)Koper verstrekte informatie en gegevens niet juist of onvolledig zijn. Henderson behoudt zich alsdan het recht voor een overeenkomst niet, dan wel niet verder, uit te voeren. In dat geval kan Henderson nimmer gehouden zijn tot enige vergoeding van schade van de (Consument)Koper, onverminderd het recht en de mogelijkheid van Henderson om ten opzichte van de (Consument)Koper wel aanspraak te kunnen maken op vergoeding van schade, dan wel de overeenkomst alsnog uit te voeren tegen een hogere prijs dan overeengekomen, tot welke betaling de (Consument)Koper dan verplicht is.

 

Artikel 4. Prijzen

 1. Alle door Henderson opgegeven prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en gelden inclusief omzetbelasting, doch exclusief overige van overheidswege opgelegde heffingen, verhogingen en eventuele wettelijke bijdragen.
 2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij de aanbieding.
 3. (Consument)Koper is de prijs verschuldigd die Henderson op de website of anderszins door middel van een van de technieken voor communicatie op afstand bij de betreffende aanbiedingen van producten weergeeft en Henderson in haar bevestiging overeenkomstig artikel 3 lid 4 aan (Consument)Koper heeft medegedeeld. Kennelijke (schrijf¬ en/of manipulatie¬) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Henderson worden gecorrigeerd. Henderson is in geval van kennelijke (schrijf en/of manipulatie)fouten niet gehouden om dienovereenkomstig producten te leveren aan de (Consument)Koper.
 4. Bezorgkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. De hoogte van de bezorgkosten binnen Nederland staat op de website vermeld. Henderson geeft de kosten van bezorging, die voor rekening van (Consument)Koper komen, bij de totstandkoming van de overeenkomst aan (Consument)Koper op.
 5. Prijsverhogingen zijn na de totstandkoming van de overeenkomst niet toegestaan, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen, of (Consument)Koper de bevoegdheid heeft de koop op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 

Artikel 5. Betaling

 1. Henderson biedt de (Consument)Koper, afhankelijk van onder meer het betreffende product en de gewenste bezorgdatum, een breed scala aan betalingsmogelijkheden (onder andere iDEAL). Op de website wordt dit aan (Consument)Koper gecommuniceerd. Alle bestellingen door middel van koop op afstand dienen door de (Consument)Koper bij vooruitbetaling te worden voldaan. Alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden, kan (Consument)Koper geen enkel recht doen gelden op de uitvoering van de desbetreffende bestelling. Henderson hanteert de betaaldatum als besteldatum.
 2. Van een aantal betaalmethoden kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden, waaronder een controle op de kredietwaardigheid en authenticatie van de (Consument)Koper, als ook autorisatie, is voldaan.
 3. Henderson hechter veel waarde aan dat (Consument)Koper veilig en betrouwbaar kan betalen. Dit speelt te meer als (Consument)Koper betaalt via internet. Hiertoe heeft Henderson een aantal stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat (Consument)Koper veilig kan betalen. Henderson draagt en aanvaardt ter zake evenwel geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.
 4. Als na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat de door de (Consument)Koper verrichte betaling door hem of door derden is ingetrokken, resulteert dit in een direct opeisbare vordering van Henderson op de (Consument)Koper.
 5. Ten laste van de Koper komen, bij niet¬ tijdige betaling, behalve de wettelijke rente, tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Henderson als gevolg van niet-nakoming door Koper van diens verplichtingen heeft moeten maken. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van het te vorderen bedrag, met dien verstande dat een minimum geldt van € 500,-, overigens ongeacht en onverminderd het recht van Henderson om hogere kosten in rekening te brengen. Daarbij geldt ook en aanvullend dat, wanneer Henderson in een procedure geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, de Koper alsdan gehouden is niet alleen de geliquideerde proceskosten te voldoen, maar alle door Henderson gemaakte proceskosten, kosten van externe adviseurs waaronder onder meer advocaten, deurwaarders en accountants inbegrepen. Ten laste van de Consumentkoper komen de incassokosten conform het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW.
 6. In geval van niet-tijdige betaling, zoals bedoeld in lid 5 van dit artikel, is de (Consument)Koper van rechtswege in verzuim en is Henderson bevoegd en gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen voort vloeiend uit de met de (Consument)Koper gesloten overeenkomst tijdelijk in te trekken en op te schorten; daaronder dient mede te worden verstaan, maar niet beperkt tot, het opschorten van de (verdere) levering van producten, totdat de (Consument)Koper integraal aan zijn openstaande financiële verplichtingen heeft voldaan, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

 

Artikel 6. Levering, levertijden en eigendomsvoorbehoud

 1. Henderson zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van de bestellingen van producten. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Henderson is niet gehouden de bestelde producten in gedeelten af te leveren. Overigens heeft Henderson wel het recht in het geval er meerdere producten tegelijk zijn besteld deze in deelleveringen af te leveren.
 2. De door Henderson opgegeven levertijden zijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als fatale termijn(en). Henderson kan nadere informatie omtrent de levertijden vermelden op de website of op andere wijze schriftelijk dan wel mondeling kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft te allen tijde slechts een indicatief karakter.
 3. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft (Consument)Koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is, dat van (Consument)Koper redelijkerwijs niet langer kan worden verlangd de overeenkomst in stand te laten. (Consument)Koper is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
 4. Als een product, dat tijdelijk niet op voorraad is, door (Consument)Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan (Consument)Koper per e¬mail, schriftelijk of telefonisch worden gemeld.
 5. De (Consument)Koper is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de desbetreffende producten. Leveringen vinden plaats aan de oprit, parkeerplaats of ingang van de op het door de (Consument)Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Dit adres dient door een vervoermiddel veilig en langs een voor het vervoermiddel geschikte weg te kunnen worden bereikt en verlaten.
 6. Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan (Consument)Koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft over op de (Consument)Koper. Als de te leveren producten tevergeefs op het door (Consument)Koper opgegeven afleveradres worden aangeboden, respectievelijk bij de buren van (Consument)Koper (indien (Consument)Koper zulks vooraf expliciet te kennen heeft gegeven) worden afgeleverd, gaat het risico over op het moment waarop de producten tevergeefs zijn aangeboden en/ of afgeleverd op (voor zover en indien mogelijk) het postkantoor of bij de buren van (Consument)Koper.
 7. Henderson is niet belast met het opslaan van de te leveren producten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Als om welke reden dan ook opslag plaatsvindt, bijvoorbeeld ingeval de (Consument)Koper de door Henderson af te leveren producten niet in ontvangst neemt dan wel niet kan afnemen, geschiedt dit te allen tijde voor rekening en risico van de (Consument)Koper. Henderson heeft alsdan te allen tijde het recht om gebruik te maken van haar bevoegdheid zoals omschreven in artikel 6:90 BW.
 8. Als er sprake is van inruil en de (Consument)Koper in afwachting van het nieuwe door Henderson te leveren product (producten) het in te ruilen product (producten) blijft gebruiken, blijft het risico van de in te ruilen product (producten) bij de (Consument)Koper tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van Henderson.
 9. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
 10. De wijze van verpakking, verzending en de keuze van het verpakkingsmateriaal wordt door Henderson bepaald. Lege verpakkingen worden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, niet door Henderson teruggenomen.
 11. Het eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op (Consument)Koper over, nadat (Consument)Koper al hetgeen hij ter zake de overeenkomst met Henderson is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
 12. (Consument)Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.
 13. (Consument)Koper is verplicht en gehouden Henderson terstond schriftelijk op de hoogte te stellen als derden rechten wensen te doen gelden op producten waarop op grond van, op basis van dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

 

Artikel 7. Zichttermijn/ herroepingsrecht

 1. Ingeval van koop of afstand zal aan Consumentkoper na ontvangst van de bestelde producten een zichttermijn van veertien (14) werkdagen worden gegeven binnen welke termijn Consumentkoper gerechtigd is, zonder opgave van redenen, de onderliggende overeenkomst te ontbinden en de bestelde producten te retourneren c.q. terug te zenden, mits de bestelde producten ongeopend, ongebruikt en onbeschadigd zijn. Wanneer producten op maat zijn gemaakt naar wens van de Consumentkoper of zijn ingekort op wens van de Consumetkoper heeft de Consumentkoper geen recht de materialen retour aan te bieden, het gaat hierbij namelijk om "Maatwerk". Consumentkoper dient de producten zelf te retourneren naar het afhaal/retourneer depot in Zeewolde, eventueel kan de Consumentkoper dit ook laten verzorgen door een transportbedrijf. Uiteraard dienen de producten schoon, onbeschadigd en niet verwerkt retour te komen, anders kunnen deze niet door Henderson worden gecrediteerd.
 2. Als de Consumentkoper van het herroepingsrecht, zoals vermeld in lid 1 van dit artikel, gebruik heeft gemaakt, dan draagt Henderson zorg voor terugbetaling binnen dertig (30) dagen van het door Consumentkoper aan Henderson betaalde, zulks met uitzondering van de bezorgkosten.

 

Artikel 8. Garantie, reclames, aansprakelijkheid en schade

 1. Henderson zal zich inspannen dat de door haar geleverde producten voldoen aan de op de website aangegeven specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met bestaande overheidsvoorschriften.
 2. Op alle door Henderson verkochte composietproducten geldt een garantie van 10 jaar op verrotting (houtrot). Op onze bevestigings-en ijzermaterialen geldt geen garantie. Alle overige garantiebepalingen worden op de website per productgroep of merk weergegeven. Henderson Creative Living B.V. hanteert aflopende garantievoorwaarden op het product waar een eventuele klacht over gaat. 
 3. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage aan het product als normaal kan worden beschouwd (kleurverschillen inbegrepen) en verder in de volgende gevallen: a. Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Henderson of de fabrikant zijn verricht; b. Indien gebreken aan het product het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; c.  Indien beschadiging aan het product is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud van de zijde van (Consument)Koper d. als na controle van deugdelijk fotomateriaal, ingezonden door (Consument)Koper, of na controle door Henderson ter plaatse, blijkt dat er sprake is van niet-naleving van de montage instructies, zoals op de website vermeld.
 4. (Consument)Koper is verplicht onmiddellijk na de aflevering het desbetreffende product grondig te inspecteren op fouten en gebreken en bij aanwezigheid daarvan Henderson onmiddellijk doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de uitvoering en aflevering schriftelijk op de hoogte te brengen.
 5. Als de (Consument)Koper niet binnen veertien (14) dagen na de dag van uitvoering en aflevering Henderson wijst op de fouten en gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de (Consument)Koper geacht met de staat waarin de desbetreffende producten zijn geleverd in te stemmen en vervalt het recht op reclame.
 6. (Consument)Koper is gehouden de door hem geconstateerde fouten en gebreken nauwkeurig te specificeren onder overlegging van relevant bewijsmateriaal, waaronder deugdelijk fotomateriaal.
 7. Henderson dient onmiddellijk in staat te worden gesteld de door de (Consument)Koper geconstateerde fouten en gebreken te controleren. Als de door de (Consument)Koper geconstateerde fouten en gebreken terecht zijn, zal Henderson de keuze hebben hetzij (een gedeelte van) de factuurwaarde met betrekking tot het product te betalen dan wel in overleg met de (Consument)Koper zorg te dragen voor een adequate oplossing, zoals het kosteloos leveren van de producten zonder de geconstateerde fouten en gebreken Indien edient te worden vervangen in verband met gebreken, dan dient (Consument)Koper zelf zorg te dragen voor omruiling c.q. vervanging. In die gevallen kan de (Consument)Koper nimmer aanspraak maken op vervangende of aanvullende schadevergoeding en/of gevolgschade.
 8. In het geval de (Consument)Koper de producten afhaalt op de bedrijfslocatie van Henderson is hij verantwoordelijk voor het controleren van de materialen. Indien (Consument)Koper na het afhalen van de producten fouten of gebreken constateert aan de materialen, is (Consument)Koper gehouden om deze materialen zelf om te ruilen op dezelfde locatie als waar hij de producten heeft afgehaald.
 9. De door Henderson geleverde producten gelden in elk geval als deugdelijk, indien de (Consument)Koper het geleverde product in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de (Consument)Koper het bepaalde in dit artikel in acht heeft genomen.
 10. Henderson is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan (Consument)Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Henderson. Henderson is nimmer aansprakelijk voor gevolg¬ of bedrijfsschade, indirecte schade en winst¬ of omzetderving. (Consument)Koper dient zich te allen tijde te houden aan de montage instructies zoals is omschreven op de website van Henderson. Bij het niet opvolgen van de montage instructies en/of ondeskundige montage vervallen alle rechten op garantie en/of schadevergoedingen.
 11. Indien Henderson, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.
 12. (Consument)Koper is gehouden Henderson te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Henderson mochten doen gel¬den, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de des betreffende schade en kosten voor rekening van de (Consument)Koper dienen te komen.

13.De informatie op de website wordt regelmatig door Henderson aangevuld en/of aangepast. Henderson behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.

 1. (Consument)Koper is verplicht en gehouden Henderson terstond schriftelijk op de hoogte te stellen als derden rechten wensen te doen gelden op producten waarop op grond van, op basis van dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.
 2. Henderson is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten, onjuistheden, misverstanden, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander (elektronisch) communicatiemiddel in het verkeer tussen (Consument)Koper en Henderson, dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie. Henderson sluit voorts iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door haar gegeven adviezen en antwoorden op vragen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.
 3. Het is mogelijk dat Henderson op haar website links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Henderson is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsites waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.
 4. Henderson is niet aansprakelijk voor het deugdelijk en ongestoord functioneren van de telecommunicatie-infrastructuur en de gebruikte randapparatuur of voor uitval of onbereikbaarheid van haar systeem noch voor de eventuele gevolgen hiervan. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend, verstoring in de verbinding met internetproviders, storingen in gebruikte telecommunicatieverbindingen, volledige bezetting van lijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen verstaan. Henderson is eveneens niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke niet-beschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van de website wegens onderhoud of anderszins.
 5. Henderson is voorts niet aansprakelijk voor eventuele schade ingeval van (andere gevallen van) overmacht, zoals omschreven in artikel 9 van deze voorwaarden.

 

Artikel 9. Overmacht

 1. Omstandigheden buiten de wil en toedoen van Henderson om, al dan niet ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voorzienbaar, welke van dien aard zijn dat Naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet langer van Henderson kan worden verlangd, gelden als overmacht, ongeacht blijvend of tijdelijk, en bevrijden Henderson van de verplichtingen tot nakoming.
 2. Onder overmacht wordt onder andere verstaan: oorlog, terrorisme, onrusten, natuurrampen, stormschade, overstromingen, abnormale weersomstandigheden, sneeuw, sneeuwval, vorst, ijsgang, brand, storingen in levering van energie, bedrijfsstoringen, in¬ en uitvoerverboden, werkstakingen, uitsluiting van of gebrek aan personeel, gebreken aan hulp¬ en transportmiddelen, verkeersbelemmeringen, diefstal van goederen, wanprestatie van derden die door Henderson ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld, waaronder eveneens moet worden begrepen niet volledige en/of vertraagde levering door toeleveranciers van Henderson, even als alle belemmeringen, veroorzaakt door maatregelen van overheidswege. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website.
 3. Ingeval van overmacht heeft Henderson het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan weer mogelijk wordt, zonder dat de (Consument)Koper aanspraak kan maken op schadevergoeding. Indien Henderson op het moment van ontbinding al prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij Henderson schriftelijk aan de (Consument)Koper te kennen heeft gegeven op de ongedaan making aanspraak te willen maken.

 

Artikel 10. Intellectueel eigendom

 1. (Consument)Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectueel eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de website berusten bij Henderson, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
 2. Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi¬, auteurs¬, merk¬, tekeningen¬ en modellenrechten en/of andere (intellectuele) eigendomsrechten, waaronder ook begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleider producten, of andere voortbrengselen, en ook, al dan niet octrooieer bare, technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.
 3. Het is (Consument)Koper verboden gebruik te maken (waaronder ook begrepen het aanbrengen van wijzigingen) van de intellectuele eigen domsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Henderson, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privégebruik in relatie tot het product zelf.
 4. Henderson verklaart naar haar beste weten dat door haar geen inbreuk wordt gemaakt op in Nederland geldende rechten van intellectueel eigendom van derden. Indien een actie wegens een inbreuk op dergelijke rechten is aangespannen of indien de mogelijkheid daartoe bestaat, kan Henderson, naar haar keuze, onder meer het betreffende merk of product vervangen of wijzigen, dan wel het recht verwerven om het gebruik van dat merk of product voort te zetten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen onder terugbetaling aan (Consument)Koper van de door deze betaalde prijs voor het betreffende product, zo nodig onder inhouding van een redelijk bedrag aan afschrijving.
 5. (Consument)Koper stelt Henderson zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van enig jegens hem aanhangig gemaakte aansprakelijkstelling of rechtsmaatregel, gebaseerd op de stelling dat de door Henderson verkochte goederen inbreuk maken op geldend intellectueel eigendomsrecht.
 6. Henderson aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wegens enige inbreuk als bedoeld in lid 3 en/of 4 van dit artikel, indien de inbreuk samenhangt met het feit dat (Consument)Koper een product heeft aangepast of gewijzigd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Henderson.
 7. De website en alle onderdelen daarvan zijn, met uitzondering van bepaalde hyperlinks, eigendom van Henderson. Het is niet toegestaan om de website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Henderson. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

 

Artikel 11. Privacy en persoonsgegevens

 1. Henderson zal de gegevens van (Consument)Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Henderson neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregelgeving in acht.
 2. Henderson acht het van groot belang om de door (Consument)Koper verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk te behandelen. Wanneer (Consument)Koper de website bezoekt en/of een bestelling plaatst, worden verschillende gegevens verzameld om (Consument)Koper een optimale dienstverlening te kunnen bieden. De gegevens van de (Consument)Koper worden door Henderson geregistreerd in een database.
 3. De gegevens die door Henderson worden verwerkt zijn enerzijds de gegevens die (Consument)Koper zelf heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de website. De door (Consument)Koper verstrekte gegevens betreffen naam, adres, e¬mailadres etc. Anderzijds zijn dit de zogenaamde ‘verkeersgegevens’ van (Consument)Koper bij zijn bezoek aan de website. Zo wordt het IP-adres van de computer van (Consument)Koper geregistreerd. Ook wordt naar het surfgedrag van de (Consument)Koper gekeken op de website. Tot slot kan Henderson, indien (Consument)Koper bijvoorbeeld reageert op een actie of een prijsvraag, naar de naam, adres en woonplaats van (Consument)Koper vragen.
 4. De website kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Henderson geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.
 5. Henderson hanteert met betrekking tot de gegevens van (Consument)Koper een beveiligingsniveau dat passend is bij de aard van de te beschermen gegevens. Dit wordt o.a. gedaan door gebruik van een firewall die ervoor zorgt dat onbevoegden niet bij de gegevens van (Consument)Koper kunnen komen en certificaten die dataverkeer tussen de computer van (Consument)Koper en Henderson versleutelen, zodat derden die informatie niet kunnen lezen. Henderson draagt en aanvaardt ter zake evenwel geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid. Toegang tot de registraties hebben uitsluitend die personen die hiertoe door Henderson zijn aangewezen binnen het kader van de hen opgedragen taken.
 6. Tenzij de (Consument)Koper daarvoor uitdrukkelijk zijn toestemming heeft verleend, zal Henderson de gegevens niet gebruiken voor promotionele activiteiten en de gegevens ook niet aan derden ter beschikking stellen, behalve voor zover zij daartoe op grond van, op basis van wettelijk voorschrift wordt genoodzaakt en/of indien (Consument)Koper voor betaling op krediet heeft gekozen. In dit laatste geval zal een kredietcontrole door een derde partij worden uitgevoerd.
 7. Het staat (Consument)Koper immer vrij aan Henderson te vragen welke gegevens over hem zijn verwerkt. (Consument)Koper heeft recht op inzage en verbetering van zijn gegevens. Indien (Consument)Koper zijn gegevens uit de database verwijderd wenst te zien, kan hij zulks schriftelijk per post aangeven. Mutaties worden zo spoedig mogelijk ingevoerd en verwerkt als technisch haalbaar is.
 8. Indien (Consument)Koper aan Henderson te kennen geeft geen directe commerciële communicatie per post, telefoon, email, en dergelijke te willen ontvangen, zal Henderson zulks respecteren, voor zover zulks in haar vermogen ligt.
 9. Henderson verwijst voorts nog naar haar privacy statement zoals vermeld op de website.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtergeschillen regeling en beslechting

 1. Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, voortvloeiend uit aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn dan wel uit nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, de uitvoering ervan inbegrepen, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter.
 3. Deze voorwaarden zijn gezien de in lid 1 gedane rechts¬ keuze opgesteld in het Nederlands. Ingeval van enige Discrepantie tussen de Nederlandse tekst van deze voorwaarden en enige vertaling daarvan, zal de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend zijn.

 

Artikel 13. Wijziging en uitleg van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Almere.
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie die gold ten tijde van het tot stand komen

 

Aflopende garantievoorwaarden

 • 0-2 jaar: 100% garantie
 • 2-4 jaar: 70%
 • 4-6 jaar: 50%
 • 6-8 jaar: 30%
 • 8-10 jaar: 20%
 • 10 jaar>: 0%